คณะกรรมการบริหารปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารปัจจุบัน

 1. นายวิรัช  สุขเจริญ   นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
 2. นายเมตตา  เกษเพชร  อุปนายกฝ่ายบริหาร
 3. นายครรชิต  สมจิตต์ อุปนายกฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษา
 4. นายอานนท์  ศรีบุญโรจน์ อุปนายกฝ่ายพิทักษ์สิทธิและกฎหมาย
 5. นายรัชตะ  มงคลสัพกิจ  อุปนายกฝ่ายส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมและกีฬา
 6. นางสาวพรรณี  สงคราม  อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและจัดหารายได้
 7. นายใหญ่  พงศาสนองกุล  เหรัญญิก
 8. นางสาวขนิษฐา  อุเทนสุต  นายทะเบียน
 9. นายสุเมตร  ธรรมวงศ์  ประชาสัมพันธ์
 10. นางสาวสุภาพร  บุญสงค์  ปฏิคม
 11. นายเทวพงษ์  พวงเพชร  เลขานุการ