ภาพโลโก้สัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ (สศก)
Bangkok School for the Blind Alumni Association (BSAA)

ขนาดตัวอักษร

Current Size: 100%

ค้นหาข้อมูล

รายนาม นายกสมาคม อดีต-ปัจจุบัน

  1. นายใหญ่ พงศาสนองกุล --- บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖
  2. นายสุทัศน์ สุขกาย --- บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๘
  3. นายเมตตา เกษเพชร ---  บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐
  4. นายไพฑูรย์ วนารมย์ --- บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒
  5. นายพนมพันธ์ จารุรัตน์ --- บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔
  6. นายประดิษฐ์ แสงทับ --- บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘
  7. นายอรชุน ตันฤกษ์สถาพร --- บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑
  8. นายวิรัช สุขเจริญ --- บริหารงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน