ระเบียบกองทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ว่าด้วยกองทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา
สำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๕๕
คำปรารภ
ตามที่นางมุกดา  ปัญญ์เอกวงศ์  ได้บริจาคเงินจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีอายุครบ ๕๕ ปี จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วนั้น ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้ดำเนินการจัดสรรสวัสดิการทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคม มาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาของสมาคม มีความยุติธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในข้อ ๒๔.๑ ประกอบข้อ ๔๖ ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จึงได้ออกระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา สำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบฉบับนี้เรียกว่า ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา สำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการประกาศใช้ระเบียบนี้
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖.๑ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๒ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายถึง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“กองทุน” หมายถึง กองทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา สำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“ทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา” หมายถึง ทุนการศึกษาเพื่อจัดสรร สำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ข้อ ๕ รายได้ของกองทุนมาจาก
๕.๑ เงินเปิดบัญชีกองทุนจำนวนห้าแสนบาท
๕.๒ ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารของบัญชีกองทุน
๕.๓ เงินบริจาคสมทบกองทุน
๕.๔ เงินโอนบางส่วนจากค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนในการจัดสรรสลากให้แก่สมาชิก
๕.๕ รายรับจากการจัดกิจกรรมหารายได้ของสมาคม
ข้อ ๖ ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ได้แก่
๖.๑  สมาชิกสมาคมที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้นการศึกษา
๖.๒  สมาชิกสมาคมที่มีบุตรซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นการศึกษาที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
ในแต่ละครั้งที่สมาคมมีการมอบทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา สมาชิกแต่ละคนจะขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาได้เพียงคนละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้น
ข้อ ๗ สมาชิกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๗.๑ เป็นสมาชิกของสมาคม ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
๗.๒ ไม่ค้างชำระค่าบำรุงกับทางสมาคม
๗.๓ มีความประพฤติดี
๗.๔ ให้ความร่วมมือกับสมาคม อย่างน้อย ๒ กิจกรรม ใน ๑ ปีงบประมาณ
๗.๕ ไม่เคยก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของสมาคม
ข้อ ๘ สมาชิกตามข้อ ๖.๑ จะต้องยื่นคำขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ตามระยะเวลา และแบบที่ทางสมาคม กำหนดพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. สำเนาบัตรสมาชิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาแสดงผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
๕. ใบเสร็จชำระค่าบำรุงการศึกษาหรือใบรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
ข้อ ๙ สมาชิกตามข้อ ๖.๒ จะต้องยื่นคำขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ตามระยะเวลา และแบบที่ทางสมาคม กำหนดพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. สำเนาบัตรสมาชิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
๕. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษาของบุตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
๖. สำเนาแสดงผลการเรียนภาคเรียนล่าสุดของบุตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา เป็นไปตามระดับช่วงชั้นที่สมาชิกหรือบุตรของสมาชิกกำลังศึกษา ดังนี้
ระดับปฐมวัย ทุนละ ๕๐๐ บาท
ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
ระดับมัธยมศึกษาทุนละ ๒,๐๐๐ บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา และปริญญาตรีทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
ระดับมหาบัณฑิตทุนละ ๔,๐๐๐ บาท
ระดับดุษฎีบัณฑิตทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีผู้ยื่นความประสงค์ขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษามากกว่าทุนการศึกษาที่กองทุนสามารถจัดสรรได้ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ ก็ได้
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้ระเบียบนี้ ให้นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของนายกสมาคมฯ ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๓ ให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ การแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบฉบับนี้ จะกระทำได้โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริหารสมาคม เกินกึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
นายวิรัช สุขเจริญ
(นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ)