ระเบียบบริหารจัดการสลาก

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอกกรุงเทพ
ว่าด้วย
การบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ศ.๒๕๕๔
คำปรารภ
ตามที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้เคยออกระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยการจัดสรรสลากให้แก่สมาชิกของสมาคม พ.ศ.๒๕๔๕ นั้น เนื่องด้วยยุคสมัยและการบริหารจัดการสลากเปลี่ยนแปลงไปอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔ข้อ ๒๔.๑ ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จึงได้ออกระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีแบบแผนให้คณะกรรมการ ,สมาชิกและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานต่อไปและยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับสมาชิกและทายาทของสมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ   ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วย การบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ. ๒๕๕๔ ”
ข้อ   ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ   ๓. ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยการจัดสรรสลากให้แก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งฉบับ
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ  ๔. ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายถึง   สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“คณะกรรมการสลากฯ” หมายถึง คณะอนุกรรมการโครงการสลากที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสมาคม
“สมาชิกโครงการสลาก” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการจัดสรรและรับสลากจากโครงการสลากไปจำหน่าย  ซึ่งมีอยู่  ๕  ประเภท คือ
๑. “สมาชิกประเภท  ก.”  หมายถึง  สมาชิกสามัญของสมาคม  ซึ่งได้รับการจัดสรรและรับสลากจากโครงการสลาก
๒. “สมาชิกประเภท  ข.”  หมายถึง  คู่สมรส หรือ บุคคลที่อยู่กินฉันสามีภรรยากับสมาชิกสามัญของสมาคม  ซึ่งได้รับการจัดสรรและรับสลากจากโครงการสลาก
๓. “สมาชิกประเภท  ค.”  หมายถึง  ทายาทซึ่งรับสลากแทนสมาชิกประเภท  ก. ที่เสียชีวิต โดยทายาทจะมีอยู่  ๓ ลำดับ คือ
๑. บุตรของสมาชิกประเภท  ก.  ที่มีอายุไม่เกิน  ๑๘   ปี
๒. คู่สมรสของสมาชิกประเภท ก.หรือบุคคลที่อยู่กินฉันสามีภรรยากับสมาชิกประเภท ก.
๓. บิดา มารดา ของสมาชิกประเภท  ก.
๔. “สมาชิกประเภท ง.” หมายถึง ทายาทของสมาชิกประเภท ก. ที่เป็นคู่สมรสหรือบุตรเป็นคนตาบอด  ซึ่งรับสลากจากโครงการสลากแทนสมาชิกประเภท ก ที่เสียชีวิต
๕.สมาชิกประเภท จ หมายถึง ทายาทของสมาชิกประเภท  ก. ที่เป็นคู่สมรส หรือบุตรที่เป็นคนตาบอด  และเป็นสมาชิกของสมาคม ซึ่งรับสลากจากโครงการสลากแทนสมาชิกประเภท ก ที่เสียชีวิต
ข้อ ๕. ให้บริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบของโครงการสลาก  โดยให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสลากตั้งแต่ ๕ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน ซึ่งมีนายกสมาคมเป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง  ทำหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
ข้อ  ๖. วัตถุประสงค์ของโครงการสลากสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้
๖.๑      เพื่อให้การบริหารงานโครงการสลากเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖.๒     ส่งเสริมให้สมาชิกได้ประกอบสัมมาอาชีพเป็นการหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
๖.๓     เพื่อหารายได้มาเป็นทุนในการรับสลากตามจำนวนโควตาที่สมาคม ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๖.๔     เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นงบประมาณในการบริหารงานและจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกของสมาคม
๖.๕     ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการหาสถานที่จำหน่ายสลากให้กับสมาชิกตามที่ร้องขอ
ข้อ  ๗. อำนาจของคณะอนุกรรมการโครงการสลาก
๗.๑ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสลากมีอำนาจเบิกสลากจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำมาจ่ายให้กับสมาชิก  หรือมอบอำนาจให้กรรมการสลากทำการเบิกสลากแทนได้
๗.๒  มีอำนาจกำหนดนโยบายและวิธีดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น   เพื่อประโยชน์ในการบริหารโครงการสลาก
๗.๓ มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการสลาก
๗.๔ มีอำนาจตัดสิทธิ์ในการรับสลากของสมาชิก  เมื่อปรากฏว่าสมาชิกมีหนี้สินกับทางสมาคมแล้วไม่ชำระหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้  ๗ งวด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในระเบียบนี้
๗.๕ มีอำนาจจัดสรรสลากให้กับสมาชิกในกรณีที่ได้รับสลากเพิ่มจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากที่เป็นส่วนกลางของสมาคม โดยจะต้องประกาศให้สมาชิกได้รับทราบอย่างน้อย ๑๕ วันก่อนถึงวันที่พิจารณาจัดสรรสลาก
๗.๖ มีอำนาจดำเนินการอื่นๆ อันจะช่วยให้บรรลุตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร วัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
๗.๗  มีอำนาจยึดหน่วงสลากของสมาชิกไว้  เพื่อกระทำการใดๆ ให้เกิดผลประโยชน์แก่สมาคมฯ  เมื่อปรากฏว่าสมาชิกไม่ชำระหนี้  หรือผิดนัดชำระหนี้กับสมาคมฯ  โดยให้สมาคมฯมีบุริมสิทธิ์เหนือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสลากของสมาชิก  แม้จะนำไปทำสัญญา หรือก่อภาระติดพันอื่น ๆ ไว้ก่อนแล้วก็ตาม
ข้อ  ๘. หน้าที่ของคณะกรรมการสลาก
๘.๑ มีหน้าที่จ่ายสลากให้กับสมาชิกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับจากสมาคมฯ
๘.๒ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน  ที่เกี่ยวข้องกับสลากทุกประเภท
๘.๓ มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและบัญชีรายรับรายจ่าย ของโครงการสลากเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
๘.๔ มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลรักษาเงินในบัญชีโครงการสลาก  โดยไม่ให้นำเงินที่รับสลากไปรวมไว้กับเงินส่วนอื่นๆ  ของสมาคมฯ
ข้อ  ๙. คณะกรรมการสลากจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน  และต้องมีคณะกรรมการสลากเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่ง    จึงจะถือเป็นองค์ประชุม  ส่วนมติในการประชุมนั้นถ้าระเบียบไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
ข้อ ๑๐. สิทธิของสมาชิก
๑๐.๑    มีสิทธิรับสลากไปจำหน่ายตามจำนวนโควตาที่ได้รับการจัดสรรจากสมาคมฯ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินคนละ  ๒๐  เล่มเล็ก  ซึ่งสมาชิกจะได้รับส่วนลดตามมติที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้
๑๐.๒    มีสิทธิมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับสลากแทนได้โดยจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการสลากหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบล่วงหน้า  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้แจ้งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการสลาก
๑๐.๓    มีสิทธิทำสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับสลากได้โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการสลาก  แต่การทำสัญญานั้นต้องไม่ขัดกับระเบียบนี้
๑๐.๔    สมาชิกประเภท ค. ง. และ จ.ที่รับสลากแทนจากสมาชิกประเภท ก.ที่เสียชีวิต ต้องขอรับสลากแทนภายใน ๒ งวดการขายสลาก ถ้าไม่มาขอรับในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์และให้สลากตกเป็นส่วนกลางของสมาคม
ข้อ ๑๑. หน้าที่ของสมาชิก
๑๑.๑ มีหน้าที่รับสลากไปจำหน่ายทุกงวดภายใน ๓ วันทำการของสมาคม โดยนับตั้งแต่วันถัดจากวันออกสลาก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอาจขอเลื่อนการรับสลากออกไปได้อีก ๒ วัน
๑๑.๒ การรับสลากแต่ละครั้งสมาชิกมีหน้าที่โอนเงินผ่านธนาคาร ตามบัญชีที่คณะกรรมการสลากกำหนด
๑๑.๓ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสลากให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๑.๔ มีหน้าที่ส่งสำเนาเอกสารการทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวกับสลาก  ให้คณะกรรมการสลากเก็บไว้เป็นหลักฐาน  จึงจะมีผลใช้บังคับได้
๑๑.๕ สมาชิกประเภท ค. และ ง. มีหน้าที่ต้องรับทั้งสิทธิ  หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ  ตามสัญญา  ข้อตกลงที่ทำไว้กับสมาคมและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๖  สมาชิกประเภท ข.  ค. และ ง.  ต้องชำระค่าบำรุงให้โครงการสลากเล่มละ ๑๐๐ บาทต่อปี
ข้อ ๑๒. การถูกตัดสิทธิ์ในการรับสลาก ให้สลากที่ถูกตัดสิทธิ์นั้นตกเป็นส่วนกลางของสมาคม  ซึ่งการถูกตัดสิทธิ์ในการรับสลากมีดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ไม่มาขอรับสลากเป็นเวลา ๒ งวดติดต่อกัน
๑๒.๒ ไม่ชำระหนี้สินที่ติดค้างกับโครงการสลากทั้งหมด หรือหนี้สินที่ทำสัญญาไว้กับโครงการอื่น ๆของสมาคม
๑๒.๓ ไม่ปฏิบัติตามสัญญารับสลากที่ทำไว้กับโครงการสลาก
๑๒.๔  สมาชิกประเภท ข. เสียชีวิตหรือหย่าร้างกับสมาชิกประเภท ก.
๑๒.๕  สมาชิกประเภท ข ซึ่งสมาชิกประเภท ก ที่เป็นคู่สมรสหรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยาเสียชีวิตครบ ๓ ปี ทั้งนี้นับจากวันที่สมาชิกประเภท ก เสียชีวิตไปแล้ว สมาชิกประเภท ข มีสิทธิ์ถือครองโควตาสลากได้ไม่เกิน ๑๐ เล่มเล็ก
๑๒.๖ สมาชิกประเภท ค. เสียชีวิตหรือรับสลากมาแล้วเป็นเวลา  ๓ ปี  สำหรับประเภท ค. ที่เป็นบุตรก็รับสลากเป็นเวลา ๓ ปี เช่นกัน  แต่ทั้งนี้ต้องมีอายุไม่เกิน  ๑๘  ปี บริบูรณ์
๑๒.๗ สมาชิกประเภท ง. เสียชีวิตหรือรับสลากมาแล้วเป็นเวลา  ๕  ปี
ข้อ ๑๓. ในการจัดสรรสลากถ้าผู้ที่ได้รับการจัดสรรสลากใหม่รับสลากแทนจากผู้ถูกตัดสิทธิ์ตามข้อ ๑๒ หากปรากฏว่าผู้ถูกตัดสิทธิ์นั้นมีหนี้สินค้างชำระอยู่กับโครงการสลาก ผู้ที่ได้รับการจัดสรรสลากใหม่ต้องชำระหนี้แทนผู้ถูกตัดสิทธิ์นั้นด้วย
ข้อ ๑๔.  เงื่อนไขที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ซึ่งทำสัญญาต่าง ๆ  กับสมาชิก
บุคคลที่จะรับสลากแทนสมาชิกโครงการสลากในจำนวนที่มากกว่า ๔๐ เล่ม ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมเท่านั้น  โดยต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ต้องให้การสนับสนุนในกิจกรรมของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๔.๒ ต้องไม่ทำสัญญาใด ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบสมาชิก
๑๔.๓โอนเงินผ่านธนาคารในบัญชีที่คณะกรรมการสลากกำหนด ตามจำนวนสลากที่รับแทนสมาชิกก่อนวันออกสลากอย่างน้อย ๓ วัน
๑๔.๔ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตก่อนครบกำหนดตามสัญญา  ต้องคืนสลากให้กับสมาคมทันทีเว้นแต่คู่สัญญานั้นมีทายาทมารับช่วงสลากแทน จึงจะดำเนินการรับสลากแทนต่อไปได้จนครบสัญญา
๑๔.๕  ต้องปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เสมือนหนึ่งว่าเป็นตัวแทนของสมาชิกซึ่งได้มอบอำนาจให้มารับสลากแทน
ข้อ ๑๕.  รายได้ส่วนต่างของสลากในโครงการสลากที่รับประจำทุกงวดส่วนหนึ่งจะต้องเก็บสะสมเป็นทุนในการรับสลากของสมาคม  อีกส่วนหนึ่งให้บริจาคสมทบเป็นงบประมาณบริหารและจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๑๖. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๗. ให้นายกสมาคมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๘. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้กระทำได้โดยมติ ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯที่เข้าร่วมประชุม
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑    เดือน กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวิรัช  สุขเจริญ)
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ