ระเบียบกองทุนฟื้นฟู

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภาวะวิกฤตการครองชีพคนตาบอด
พ.ศ. ๒๕๕๒
คำปรารภ
สืบเนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้มีวาระก่อตั้งครบ ๑๕ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ โดยได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นสมาคมจากกองตำรวจสันติบาล เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ เนื่องในวาระสำคัญดังกล่าว  และจากการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ ได้มีมติให้จัดตั้งกองทุนพิเศษขึ้นชื่อ “กองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภาวะวิกฤตการครองชีพคนตาบอด” และสมาคมได้ประกาศใช้ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภาวะวิกฤตการครองชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
เพื่อให้ระเบียบที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติมีความเหมาะสม สมาคม จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภาวะวิกฤตการครองชีพคนตาบอด พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสืบไป
ข้อ ๑ ระเบียบฉบับนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภาวะวิกฤตการครองชีพคนตาบอด พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการประกาศใช้ระเบียบนี้
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภาวะวิกฤตการครองชีพคนตาบอด พ.ศ. ๒๕๕๐ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ขัด หรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายถึง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภาวะวิกฤตการครองชีพคนตาบอด
“กองทุน” หมายถึง กองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภาวะวิกฤตการครองชีพคนตาบอด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“ทุนสงเคราะห์” หมายถึง เงินทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนได้อนุมัติสั่งจ่ายให้ความช่วยเหลือโดยให้ขาด
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วยกรรมการจำนวน ๗ คน
๑. นายกสมาคม เป็นประธานคณะกรรมการกองทุน
๒. เลขานุการสมาคม เป็นเลขานุการกองทุน
๓. เหรัญญิกสมาคม เป็นกรรมการบริหารกองทุน
๔. กรรมการสมาคมที่รับผิดชอบด้านการจัดสวัสดิการเป็นกรรมการกองทุน
๕. กรรมการบริหารสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสมาคมจำนวน ๓ คน เป็นกรรมการกองทุน
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณากลั่นกรองการขอรับการสงเคราะห์ และสนับสนุนเงินทุนจากสมาชิก
๒. ให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินทุน ควบคุม  ติดตามดูแล และประเมินผลการให้สงเคราะห์ และสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑. จัดหารายได้ หรือดำเนินการเพื่อให้กองทุนขยายตัวเติบโตขึ้นโดยต่อเนื่อง
ข้อ ๗ วัตถุประสงค์สำคัญของกองทุน
เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกที่ประสบภาวะวิกฤตการครองชีพในจำนวน ๔ สภาวะวิกฤตคือ
๗.๑ สมาชิกที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเนื่องจากผู้ปกครองประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
๗.๒ สมาชิกที่เจ็บป่วย จำเป็นต้องใช้เวลารักษาสุขภาพเป็นระยะเวลานานไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
๗.๓ สมาชิกที่ประสบอุบัติภัย หรือโจรภัยจำเป็นต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกาย หรือฟื้นฟูสภาพจิตใจเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้อย่างปกติ
๗.๔ สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ จนหมดสิ้นเนื้อประดาตัว
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ในการให้ทุนสงเคราะห์ตามข้อ ๗.๑
๘.๑ ผู้ปกครองมีรายได้รวมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
๘.๒ ทุนสงเคราะห์ในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการศึกษาได้จัดสรรเงินทุนเป็นหลักเกณฑ์ตามระดับชั้นศึกษาดังนี้
๘.๒.๑ ระดับการศึกษาชั้น
- มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีละ ๓,๐๐๐ บาท
- มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า ปีละ ๓,๕๐๐ บาท
- อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีละ ๕,๐๐๐ บาท
๘.๓ สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนสงเคราะห์ เพื่อการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๘.๑ - ข้อ ๘.๒ ให้ยื่นคำร้องขอต่อประธานคณะกรรมการพร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบดังนี้
- หนังสือรับรองรายได้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ และรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์ในการให้ทุนสงเคราะห์ตามข้อ ๗.๒ มีดังนี้
๙.๑ ให้ยื่นคำร้องขอต่อประธานคณะกรรมการโดยตรง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบดังนี้
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
-   สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
-   ใบรับรองแพทย์ กำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน
๙.๒  กรณีผู้ยื่นคำร้องขอจำเป็นต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ๑-๓ เดือน ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเพื่อการสงเคราะห์ได้ไม่เกินจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นระยะ ๒ งวด ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาถึงเหตุแห่งความจำเป็นเร่งด่วนในการอนุมัติจ่าย รวมทั้งภาวะความเดือดร้อนที่หนัก-เบา หรือ มาก-น้อย เพียงไรเป็นสำคัญ
๙.๓ กรณีผู้ยื่นคำร้องขอจำเป็นต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่า ๓ เดือนขึ้นไปให้ผู้ยื่นคำร้องขอหรือญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องดูแล ชี้แจงถึงความจำเป็นหรือความเดือดร้อนที่มีเหตุแห่งความหนัก-เบา หรือมาก-น้อย เพียงไรต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การอนุเคราะห์ตามความเหมาะสม  แต่ไม่เกินจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อไป
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์ในการให้ทุนสงเคราะห์ตามข้อ ๗.๓ มีดังนี้
๑๐.๑  ให้ยื่นคำร้องขอต่อประธานคณะกรรมการ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบดังนี้
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
-  สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
-  ใบรับรองแพทย์ หรือใบแจ้งความ กำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน
๑๐.๒ กรณีผู้ยื่นคำร้องขอจำเป็นต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ๑-๓ เดือน ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเพื่อการสงเคราะห์ได้ไม่เกินจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นระยะ ๒ งวด ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาถึงเหตุแห่งความจำเป็นเร่งด่วนในการอนุมัติจ่าย รวมทั้งภาวะความเดือดร้อนที่หนัก-เบา หรือ มาก-น้อย เพียงไรเป็นสำคัญ
๑๐.๓ กรณีผู้ยื่นคำร้องขอจำเป็นต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่า ๓ เดือนขึ้นไป ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเพื่อการสงเคราะห์ได้ไม่เกินจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นระยะ ๒ งวด ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาถึงเหตุแห่งความจำเป็นเร่งด่วนในการอนุมัติจ่าย รวมทั้งภาวะความเดือดร้อนที่หนัก-เบา หรือ มาก-น้อย เพียงไรเป็นสำคัญ
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ในการให้ทุนสงเคราะห์ตามข้อ ๗.๔ มีดังนี้
๑๑.๑ ยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการโดยตรง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
- ให้มีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ลงนามรับรองผู้ยื่นคำร้องขอรับทุนสงเคราะห์ประสบภัยพิบัติจริง
๑๑.๒ ผู้ยื่นคำร้องชี้แจงแสดงเหตุแห่งความเดือดร้อนเพียงใดต่อคณะกรรมการหลังจากนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาถึงเหตุแห่งความจำเป็นเร่งด่วน และภาวะความเดือดร้อนหนัก-เบา หรือมากน้อยเพียงใดเป็นสำคัญ โดยอนุมัติจ่ายทุนสงเคราะห์ได้ไม่เกินจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นระยะ ๒ งวด ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๒ ในระเบียบฉบับนี้หากมีข้อบัญญัติใด ข้อกำหนดใด หรือหลักเกณฑ์ใดที่มิได้กำหนดไว้ให้ใช้ประกาศ หรือคำสั่ง หรือมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ให้นายกสมาคมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ การแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบฉบับนี้ จะกระทำได้โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริหารสมาคม ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม
ประกาศ ณ วันที่  ๑ กันยายน  ๒๕๕๒
ลงชื่อ
( นายวิรัช สุขเจริญ )
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ