10/12/2014 ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

admin Sun, 10/12/2014 - 02:24

ด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2558

ตามตัวชี้วัด 4.3 การควบคุมภายใน กำหนดให้มีการควบคุมภายในที่ครบถ้วยเพียงพอ เช่น ระบบข้อร้องเรียน และการสอบทานหรือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงขอแจ้งให้ทราบช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผ่านทาง E -mail  กองทุน work_pbb@hotmail.com

2.ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

3.โทรศัพท์ถึงกลุ่มงานกองทุน โทร. 0-2628-8969 หรือ 0-2288-5562

4.โทรสาร 0-2280-7045