การรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านคนพิการ

bsaa Thu, 12/17/2015 - 12:45

ภาพกิจกรรมการรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล วันที่ 3 ธันวาคม 2558