แจ้งกำหนดวันเวลาทำสัญญารับสลากฯและชำระเงินภาษีสลากฯ ประจำปี 2560

bsaa Fri, 11/04/2016 - 10:09

         ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการต่อสัญญารับสลากฯ และชำระเงินภาษีสลากฯ ประจำปี 2560 ของโครงการสลากสมาคมฯ เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ให้มีระบบมาตรฐานเดียวกัน

                ทางโครงการสลากสมาคมฯ จึงได้กำหนดให้มีการต่อสัญญารับสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี 2560 เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันเวลาทำการของสมาคมฯ คือวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องรับรอง 181 ชั้น 1 ฝั่งทับ 8 สำนักงานสมาคมฯเลขที่ 27/8-9 หมู่ 5 ซ.พหลโยธิน 54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ จึงขอให้ท่านได้โปรดมาดำเนินการทำสัญญารับสลากฯ ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

โดยให้นำเอกสารหลักฐาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้

1.             รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พร้อมเขียนชื่อ-สกุลด้านหลังรูป

2.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 6 ฉบับ

3.             สำเนาประจำตัวคนพิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 6 ฉบับ

4.             สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อตนเองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 6 ฉบับ

5.             แผนที่จำหน่ายสลากตามรูปแบบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปัจจุบันพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ จำนวน 6 ฉบับ

6.             สำเนาบัตรรับสลากสมาคมฯ(สศก.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

7.             สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ(สศก.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

                       พร้อมด้วยเงินค่าภาษีสลาก ณ ที่จ่าย ตามจำนวนเล่มที่ท่านถือครองจำนวน 24 งวด ในอัตรา 3.40 บาท (สามบาทสี่สิบสตางค์) ต่อหนึ่งเล่มคู่ต่อหนึ่งงวด

               ทั้งนี้  หากสมาชิกมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ประธานโครงการสลากฯ ของสมาคมฯ  โทร.083-772-1415 หรือสำนักงานสมาคมฯ โทร.02-5218747,02-9711211,0864902559

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  25 ตุลาคม  2559

 

(นายวิรัช   สุขเจริญ)

                                                                                               นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ