แจ้งเลื่อนวันเวลาการทำสัญญารับสลากฯและชำระเงินภาษีสลากฯ ประจำปี 2560

bsaa Fri, 11/04/2016 - 10:11

                ตามที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้ออกประกาศฉบับที่ 008/2559 เรื่องแจ้งกำหนดวันเวลาทำสัญญารับสลากฯและชำระเงินภาษีสลากฯ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตามความทราบแล้วนั้น

                เนื่องด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวทางสมาคมฯ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อต่อสัญญารับสลากกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกอบกับทางสมาคมฯ ต้องเตรียมงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ จำนวนมาก ทางสมาคมฯจึงขอแจ้งเลื่อนวันเวลา ในการทำสัญญารับสลากฯและชำระเงินภาษีสลากฯ ประจำปี 2560 ไปในช่วงเดือนมกราคม 2560 ทั้งนี้สมาคมฯจะได้ออกประกาศเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อสัญญารับสลากฯและชำระเงินภาษีสลากฯ ประจำปี 2560 ให้สมาชิกทราบต่อไป

                 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  2 พฤศจิกายน  2559

(นายวิรัช   สุขเจริญ)

                                                                                                นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ