ภาพโลโก้สัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ (สศก)
Bangkok School for the Blind Alumni Association (BSAA)

ขนาดตัวอักษร

Current Size: 100%

ค้นหาข้อมูล

แบบฟอร์มการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

เอกสารในรูปแบบ word2007

หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ ของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  พ.ศ.2558

หลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินดังต่อไปนี้

           1.สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน       จำนวน 1 ชุด

           2.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน    จำนวน 1 ชุด

Documents: