ภาพโลโก้สัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ (สศก)
Bangkok School for the Blind Alumni Association (BSAA)

ขนาดตัวอักษร

Current Size: 100%

ค้นหาข้อมูล

ใบสมัครสมาชิก สศก.

เอกสารรูปแบบ word2003

หัวข้อเอกสาร : ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (สศก.)

เอกสารประกอบการสมัครฯ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชน    จำนวน 3 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 3 ชุด
  3. สำเนาสมุดคนพิการ   จำนวน 3 ชุด
  4. รูปถ่าย  1 นิ้ว    จำนวน 3 ใบ
Documents: