ประชาสัมพันธ์

การขอทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Editor1 Sat, 03/31/2018 - 12:19

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 001/2561

เรื่อง การขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2560


ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กำหนดมอบทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคมฯ(สศก.) ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ทางสมาคมฯ(สศก.) จึงได้ออกประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แจ้งเลื่อนวันเวลาการทำสัญญารับสลากฯและชำระเงินภาษีสลากฯ ประจำปี 2560

bsaa Fri, 11/04/2016 - 10:11

                ตามที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้ออกประกาศฉบับที่ 008/2559 เรื่องแจ้งกำหนดวันเวลาทำสัญญารับสลากฯและชำระเงินภาษีสลากฯ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตามความทราบแล้วนั้น

แจ้งกำหนดวันเวลาทำสัญญารับสลากฯและชำระเงินภาษีสลากฯ ประจำปี 2560

bsaa Fri, 11/04/2016 - 10:09

         ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการต่อสัญญารับสลากฯ และชำระเงินภาษีสลากฯ ประจำปี 2560 ของโครงการสลากสมาคมฯ เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ให้มีระบบมาตรฐานเดียวกัน

ขอเชิญคนตาบอดเข้าร่วมกิจกรรมนำคนตาบอดเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

bsaa Fri, 11/04/2016 - 10:03

             ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กำหนดจัดกิจกรรมนำคนตาบอดเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร    สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.   ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมประจำปี 2559

bsaa Tue, 05/03/2016 - 09:32

     สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ประจำปี 2559 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรสมัวร์ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

16/12/2558 ปฏิทินกิจกรรมประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

bsaa Wed, 12/16/2015 - 20:07

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม - วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559     - ต่อสัญญารับสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559                                     - วันรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์และแสดงมุทิตาจิตต่อคณะซิสเตอร์ซาเลเซียน

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ 20 เมษายน 2559     - ยื่นเอกสารขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาประจำปี 2559

มีนาคม 2559                                                                    - จัดแนะแนวการเปลี่ยนผ่านการศึกษา

16/12/2015 วันหยุดประจำปีของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพประจำปี พ.ศ. 2559

admin Sun, 01/11/2015 - 11:59

1.      วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559                วันขึ้นปีใหม่

2.      วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559                วันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

3.      วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559         วันมาฆบูชา

4.      วันพุธที่ 6 เมษายน 2559                   วันจักรี

5.      วันพุธที่ 13 เมษายน 2559                 วันสงกรานต์

6.      วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559        วันสงกรานต์

7.      วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559                วันสงกรานต์

10/12/2014 ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

admin Sun, 10/12/2014 - 02:24

ด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2558

ตามตัวชี้วัด 4.3 การควบคุมภายใน กำหนดให้มีการควบคุมภายในที่ครบถ้วยเพียงพอ เช่น ระบบข้อร้องเรียน และการสอบทานหรือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบข้อบังคับขององค์กรและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงขอแจ้งให้ทราบช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้