ระเบียบกองทุนกู้ยืมสำหรับผู้ค้าสลาก

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ว่าด้วยกองทุนเงินกู้ยืมสำหรับผู้ค้าสลาก
ของ
สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
พ.ศ.๒๕๕๒
คำปรารภ
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีความประสงค์จะช่วยเหลือสมาชิกที่มีอาชีพค้าสลากให้มีสวัสดิการด้านเงินทุนในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อีกทั้งทำให้การบริหารเงินของสมาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่บรรดาสมาชิก สมาคม ได้เคยออกระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนเงินยืมของสมาชิกเพื่อจำหน่ายสลาก พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินกู้ แก่สมาชิกให้ใช้เป็นทุนในการจำหน่ายสลาก บัดนี้กาลสมัยได้เปลี่ยนไปเพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับกาลสมัย  สมาคม จึงได้ออกระเบียบฉบับนี้เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติสืบไป
ข้อ ๑ ระเบียบฉบับนี้เรียกว่า ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนเงินกู้ยืมสำหรับผู้ค้าสลากของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๕๒
ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บังคับถัด จากวันที่มีการประกาศใช้ระเบียบนี้
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการค้าสลากของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๔๕
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายถึง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“กองทุนเงินกู้ยืมสำหรับผู้ค้าสลากของสมาชิกสมาคม” หมายถึง เงินออมของสมาคม เท่ากับราคาต้นทุนสลากไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสลากทั้งหมดของสมาคม จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อให้สมาชิกที่ได้รับการจัดสรรโควตาสลาก ตามระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อเป็นสวัสดิการด้านเงินทุนในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
การกู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินกู้ยืมสำหรับผู้ค้าสลากของสมาชิกสมาคม จะต้องเป็นสมาชิกสามัญ และได้รับการจัดสรรโควตาสลากตามระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยการจัดสรรโควตาสลากของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้แก่สมาชิก
ข้อ ๖ สมาชิกตามข้อ ๕ ที่ประสงค์จะขอกู้เงินตามระเบียบนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ค้าสลากเป็นอาชีพหลัก หรือ อาชีพเสริม
2. ไม่มีหนี้สินใดๆ ค้างชำระกับสมาคม
3. มีความประพฤติดี
4. เข้าร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมกับสมาคม อย่างสม่ำเสมอ
ข้อ ๗ สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุน จะต้องยื่นคำขอต่อสมาคม ตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่สมาคม
1. สำเนาบัตรสมาชิก
2. สำเนาบัตรรับสลาก
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งว่าผู้ยื่นขอกู้ยืมเป็นผู้ค้าสลากจริง
6. แผนที่ของสถานที่ซึ่งผู้ยื่นขอกู้ทำการค้าสลากอยู่
เมื่อเจ้าหน้าที่สมาคมได้รับแบบคำขอกู้พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่สมาคมจะส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ คืนแก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องหากเอกสารหลักฐานดังกล่าวนั้นถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่สมาคมจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติคำขอภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอเป็นต้นไป คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ข้อ ๘ การอนุมัติคำขอกู้เงินตามระเบียบนี้คณะกรรมการจะอนุมัติให้เท่ากับต้นทุนของโควตาสลากที่สมาชิกผู้ยื่นคำขอถือครองอยู่ แต่ไม่เกิน ๑๐ เล่ม ( เล็ก )
เมื่อคำขอรายใดได้รับการอนุมัติ สมาคม จะติดต่อให้ผู้ขอกู้มาทำสัญญาภายในระยะเวลา ๓๐ วัน หลังจากการอนุมัติของคณะกรรมการ
หากผู้ได้รับการอนุมัติไม่มาทำสัญญากู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดทำสัญญากู้ให้ถือว่าคำอนุมัตินั้นเป็นอันสิ้นผล
ข้อ ๙ ในวันทำสัญญากู้นั้น ผู้กู้จะต้องจัดหาหลักประกันให้ไว้แก่สมาคม ดังต่อไปนี้
๙.๑ โควตาสลากที่ผู้กู้ถือครองอยู่
๙.๒ สมาชิกสมาคม คนหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรโควตาสลากตามระเบียบว่าด้วยการจัดสรรโควตาสลากให้แก่สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ค้ำประกันสัญญากู้เงิน
ผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้กู้ทุกประการ
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการอาจปฏิเสธผู้ค้ำประกันที่ผู้กู้หามา และเรียกเอาผู้ค้ำประกันรายใหม่ก็ได้
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน ต้องชดใช้ให้แก่สมาคมจนครบถ้วน
ข้อ ๑๐ ผู้กู้ยังมีสิทธิ์เบิกสลากตามโควตาที่ตนมีอยู่กับสมาคมตามปกติ
ผู้กู้จะต้องชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดในสัญญา
ในการชำระหนี้นั้น ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กันติดต่อกันไปจนกว่าจะครบถ้วนตามสัญญา
ข้อ ๑๑ สัญญากู้จะต้องกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา
ข้อ ๑๒ ในการกู้เงินตามระเบียบนี้ ผู้กู้จะต้องชำระเงินสมทบโครงการสลากตามที่กำหนดในสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๒ ต่อปี
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญากู้ จนสมาคมต้องบอกเลิกสัญญากู้ สมาคมจะนำโควตาสลากที่ผู้กู้ได้นำมายื่นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้กลับคืนเป็นของสมาคมตามยอดเงินที่ผู้กู้ค้างชำระ โดยมูลค่าของโควตาสลากเท่ากับที่กำหนดไว้ในสัญญากู้
หากผู้กู้ขาดการชำระหนี้ติดต่อกัน ๒ งวด สมาคม จะติดต่อให้ผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้แทน
หากผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันขาดการชำระหนี้ ๗ งวด จะถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา และเป็นเหตุให้ สมาคม ต้องบอกเลิกสัญญากู้
ข้อ ๑๔ ให้นายกสมาคม รักษาการณ์ตามระเบียบฉบับนี้
ข้อ ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบฉบับนี้ จะกระทำได้โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริหารสมาคม ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

ประกาศ ณ วันที่  ๑ กันยายน  ๒๕๕๒
( นายวิรัช สุขเจริญ )
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ