ระเบียบการใช้อาคารสถานที่

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ว่าด้วย
การใช้อาคารสถานที่
พ.ศ. ๒๕๕๒
คำปรารภ
โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้การใช้อาคารสถานที่ของสมาคมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นบรรทัดฐานให้คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ได้ถือปฏิบัติ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จึงได้ออกระเบียบนี้ขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่  พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการบริหาร คำสั่ง และประกาศของสมาคมฯ ที่เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ซึ่งใช้บังคับก่อนหน้านี้ทุกฉบับ แล้วให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
-   “สมาคม”   หมายถึง   สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
-   “อาคารสถานที่”   หมายถึง   สำนักงานที่ทำการของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เลขที่ ๒๗/๙ ม.๕ ซ.พหลโยธิน ๕๔ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
-   “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“อนุกรรมการ”  หมายถึง  อนุกรรมการกรรมการดำเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร
“สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“ที่ปรึกษา”  หมายถึง  บุคคลหรือคณะบุคคลที่สมาคมแต่งตั้งเพื่อให้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ  หรือคณะอณุกรรมการตามควรแก่กรณี
-  “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ประจำ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของสมาคม
ข้อ ๕ กำหนดวันและเวลาในการใช้สถานที่
๕.๑ วันทำการ สมาคมจะเปิดทำการตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์
๕.๒ เวลาทำการ สมาคมเปิดทำการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๕.๓ ในบางกรณีสมาคมอาจเปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประจำสัปดาห์ หรือนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๒ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ยกเว้น มีเหตุจำเป็น
ข้อ ๖ ข้อควรปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่
คณะกรรมการ อนุกรรมการ สมาชิก  ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จะต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
๖.๑ ต้องใช้อาคารสถานที่ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ตามข้อ ๕ โดยเคร่งครัด
๖.๒ ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
๖.๓ ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน
๖.๔ ต้องไม่นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพย์ติดทุกชนิดเข้ามาดื่ม หรือ เสพในสำนักงาน ในระหว่างเวลาทำงานหรือมีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่
๖.๕ ต้องไม่ส่งเสียงดังให้เป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของกรรมการ หรืออนุกรรมการท่านอื่นและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อนบ้านใกล้เคียง
๖.๖ ห้ามบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คณะกรรมการ  อนุกรรมการ  สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เข้ามาใช้สถานที่โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอณุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการ
๗.๑ ค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องประชุม
๗.๑.๑ค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องประชุมใหญ่ชั้นล่างชั่วโมงแรก  ๑๐๐ บาท   ชั่วโมงต่อไป  ชั่วโมงละ  ๕๐  บาท
ถ้าหากมีค่าล่วงเวลาจะต้องจ่ายเพิ่มเติมตามจำนวนชั่วโมงการทำงานของเจ้าหน้าที่
๗.๒ ค่าเครื่องดื่ม
- ชา, กาแฟ,ไมโล,โอวัลติน ถ้วยละ ๑๐ บาท หากมีของว่าง  ชุดละ  ๒๕  บาท
๗.๓ ค่าพิมพ์หนังสือ
- ค่าจัดทำต้นฉบับหน้าละ  ๔๐  บาท
- ค่าปริ้นงาน ขาวดำหน้าละ ๑๐ บาท  สี หน้าละ ๒๐ บาท
- ค่าพริ้นเอกสารอักษรเบรลล์ แผ่นละ ๓ บาท
๗.๔ ค่าโทรสาร
- ค่าส่ง ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  หน้าละ  ๑๕  บาท  ต่างจังหวัดคิดค่าบริการตามอัตราค่าโทรศัพท์และเพิ่มค่าบริการอีกหน้าละ ๑๐  บาท
- ค่ารับโทรสาร หน้าละ ๑๕  บาท
ข้อ ๘ การขออนุญาตใช้สถานที่ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการฝ่ายปฏิคม และเลขานุการพิจารณา และเพื่อเสนอต่อนายกสมาคมพิจารณาต่อไป
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารสมาคม  เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดและให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารสมาคมให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๐ ให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ การแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบฉบับนี้ จะกระทำได้โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริหารสมาคม ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม
ประกาศ ณ   วันที่   ๑  กันยายน    พ.ศ.๒๕๕๒
(นายวิรัช สุขเจริญ)
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ