การขอทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 001/2563

เรื่อง การขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2560


ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กำหนดมอบทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคมฯ(สศก.) ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ทางสมาคมฯ(สศก.) จึงได้ออกประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ได้แก่


1.1 สมาชิกสามัญของสมาคมฯ(สศก.) ที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้นการศึกษา
1.2 บุตรสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นการศึกษาที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
ในแต่ละครั้งที่สมาคมฯ (สศก.) มีการมอบทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา สมาชิกแต่ละคนจะขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาได้เพียงคนละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้น

2. เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

สมาชิกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 เป็นสมาชิกของสมาคมฯ(สศก.) ไม่น้อยกว่า 90 วัน
2.2 ไม่ค้างชำระค่าบำรุงกับทางสมาคมฯ(สศก.)
2.3 มีความประพฤติดี
2.4 ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ(สศก.) อย่างน้อย 2 กิจกรรม ใน 1 ปีงบประมาณ
2.5 ไม่เคยก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของสมาคมฯ(สศก.)
2.6 ไม่ขาดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2562

3. ระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอรับทุน สามารถยื่นเอกสารขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 10 เมษายน 25563

4. หลักฐานในการยื่นเอกสาร ขอรับทุน ประกอบด้วย

4.1 สมาชิก จะต้องยื่นหลักฐาน ดังนี้
1. สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาแสดงผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบเสร็จชำระค่าบำรุงการศึกษาหรือใบรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน
( หลักฐานในข้อ 4 สามารถแสดงเอกสารได้พร้อมกัน 2 อย่างหรืออย่างหนึ่งอย่างใด ก็ได้ )
4.2 การขอทุนให้บุตรธิดาของสมาชิก ต้องยื่นหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.สำเนาบัตรสมาชิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. หลักฐานแสดงสถานะความเป็นบุตร ธิดาของสมาชิกสมาคมฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษาของบุตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาแสดงผลการเรียนภาคเรียนล่าสุดของบุตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

5. ทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา แบ่งตามระดับ ดังนี้

-ระดับปฐมวัย ทุนละ1,000 บาท
-ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500บาท
-ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 2,000บาท
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา และอุดมศึกษาปริญญาตรีทุนละ 3,000บาท
-ระดับมหาบัณฑิตทุนละ 4,000 บาท
-ระดับดุษฎีบัณฑิตทุนละ 5,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ(สศก.)โดยฝ่ายการศึกษาได้จัดสรรทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาไว้ให้กับสมาชิก จำนวน 85 ทุน ในกรอบวงเงิน จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

6. ในกรณีที่ มีผู้ยื่นความประสงค์ขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษามากกว่าทุนการศึกษาที่กองทุนสามารถจัดสรรได้ ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
(นายเทวพงษ์ พวงเพชร)
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ