มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 004/2563
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งภาครัฐได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เช่น การขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ที่บ้าน การประกาศใช้
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมาตรการเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพของประชาชนตลอดจนคนพิการในวงกว้าง
แม้ภาครัฐได้ออกมาตรการต่าง ๆ มาเพื่อเยียวยาประชาชนและคนพิการที่ได้รับผลกระทบ
จากการออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด19 จากหน่วยงานภาครัฐ
แต่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเล็งเห็นว่า มีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เช่น การ ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ การถูกเลิกจ้างหรือบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการ เป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าวนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ได้มีมติให้สมาคมฯ ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ แบ่งเป็น 2 กรณีคือ
1.1 สมาชิกสมาคมฯ ที่ไม่มีรายได้จากเงินเดือน หรือรายได้จากการจ้างเหมาบริการ ตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 รวมถึง สมาชิกสมาคมฯ ที่ถูกเลิกจ้างหรือยกเลิกสัญญาการจ้างเหมาบริการหรือ ไม่ได้รับรายได้
จากการจ้างเหมาบริการ จะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
1.2 สมาชิกสมาคมฯ ที่ยังมีรายได้จากเงินเดือน เงินบำนาญ หรือจากการจ้างเหมาบริการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 จะได้รับการช่วยเหลือรายละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
2. สมาชิกสมาคมฯ ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมฯ จะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 หรือเป็นผู้ที่ได้ทำหนังสือลาประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2562 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. สมาชิกสมาคมฯ ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากสมาคมฯ ให้โทรศัพท์ไปลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่
ของสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-490-2559 และ 099-797-8994 ในวันและเวลาทำการของสมาคม ยกเว้นในวันพุธและวันเสาร์ ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

4. สมาชิกที่โทรศัพท์ไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะต้องแจ้งเลขที่สมาชิกสมาคมฯ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ หมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขพร้อมเพลย์
หากสมาคมฯพิสูจน์ทราบได้ว่าสมาชิกสมาคมฯ ท่านใดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางสมาคมฯ
ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเงินคืน และพิจารณาตัดสวัสดิการสมาชิกท่านนั้นต่อไป
5. หากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกท่านใด ทางสมาคมฯ จะโอนเงินผ่านบัญชีให้กับสมาชิกสมาคมฯ ตามหมายเลขบัญชีที่สมาชิกสมาคมฯ ได้แจ้งไว้กับทางสมาคมฯ
6. ให้คำวินิจฉัยของกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สุด
7. ให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

( นายเทวพงษ์ พวงเพชร )
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ