การช่วยเหลือสมาชิกอาวุโสของสมาคมฯที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID 19)

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 006/2563
เรื่อง  การช่วยเหลือสมาชิกอาวุโสของสมาคมฯที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID 19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วไปในสังคมอย่างกว้างขวางรวมถึงคนตาบอด ด้วย
แม้ว่าทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมฯไปแล้ว แต่ยังมีสมาชิกของสมาคมฯบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมฯ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติให้สมาคมฯให้การช่วยเหลือสมาชิกอาวุโสของสมาคมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.สมาชิกอาวุโสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทางสมาคมฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
-มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป
-ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมฯตามประกาศ ฉบับที่ 004/2563 เรื่องมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
-เคยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมที่ผ่านมา
-เป็นผู้ที่อยู่ในสภาวะยาก ลำบาก ในการดำรงชีวิต
2. สมาชิกอาวุโสของสมาคมฯ ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากสมาคมฯ ให้โทรศัพท์ไปลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-490-2559 และ 099-797-8994 ในวันและเวลาทำการของสมาคม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
3. สมาชิกอาวุโสของสมาคมฯที่โทรศัพท์ไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะต้องแจ้งเลขที่สมาชิกสมาคมฯ ชื่อ-นามสกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขพร้อมเพย์ และบรรยายถึงสภาวะการยากลำบากของการดำรงชีวิต
หากสมาคมฯพิสูจน์ทราบได้ว่าสมาชิกอาวุโสของสมาคมฯ ท่านใดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเงินคืน และพิจารณาตัดสวัสดิการสมาชิกท่านนั้นต่อไป
4. หากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกอาวุโสท่านใด ทางสมาคมฯ จะโอนเงินผ่านบัญชีให้กับสมาชิกอาวุโสของสมาคมฯ ตามหมายเลขบัญชีที่สมาชิกอาวุโสของสมาคมฯ ได้แจ้งไว้กับทางสมาคมฯ
5. ให้คำวินิจฉัยของกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือเป็นที่สุด
6. ให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้      

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
                                                 
( นายเทวพงษ์ พวงเพชร )
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ