ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 007/2563
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ตามที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้เคยออกประกาศฉบับที่ 002/2563 เรื่องการขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 ตามความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณารายชื่อสมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคมฯ
ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระดับปฐมวัย ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ทุน
1. เด็กชายภูริณัฐ ประยงค์หอม บุตรของ นายสมบัติ ประยงค์หอม
ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 7 ทุน
1. เด็กหญิงชุติดาภา วิชัยดิษฐ์ บุตรของ นายพรประเสริฐ พวงเพชร
2. เด็กชายศิริพัฒน์ หมวกคำ บุตรของ นางสาวกุนที วนารมย์
3. เด็กชายภัทรกร หงส์ทอง บุตรของ นางสาวสุพัตรา สีตลาภินันท์
4. เด็กชายเขมรักษ์ ภักตรา บุตรของ นางกัญญาภัค เนตรน้อย
5. เด็กชายภัคศรัณย์ ภักตรา บุตรของ นายพรหมประทาน ภักตรา
6. เด็กชายเฉียบ ศรีสังข์ บุตรของ นายธนูศักดิ์ ศรีสังข์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปิยายะตัง บุตรของ นายบุญคุ้ม ปิยะยาตัง
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 18 ทุน
1. นางสาวอรวริต วนารมย์ บุตรของ นายสุรศักดิ์ วนารมย์
2. นางสาววริศรา คล้ำดำ บุตรของ นางสาวอิงอร พรมสี
3. นายพชร แย้มคล้าย บุตรของ นางสาวกมลพร โอรักษ์
4. นางสาวเกศสุดา ทิศานุรักษ์ บุตรของ นางวราภรณ์ ทิศานุรักษ์
5. นางสาวโบนัสวรรณ ภัทรลาภอรุณกิจ บุตรของ นายพนุพันธุ์ ภัทรลาภอรุณกิจ
6. นางสาวชนกานต์ ภักตรา บุตรของ นางสาวอุบล คำสีเขียว
7. เด็กชายณัฎฐกิตติ์ เถื่อนยัง บุตรของ นายเจษฎา เถื่อนยัง
8. เด็กหญิงภัทรฤทัย สุขเจริญ บุตรของ นายวิรัช สุขเจริญ
9. เด็กหญิงปรีญาเนตร เชิญประทีป บุตรของ นายไพบูรณ เหล่าชัย
10. นายชิษณุพงษ์ หงส์ทอง บุตรของ นายสุขสันต์ หงส์ทอง
11. นายกิตติธร ศรีบุญเรือง บุตรของ นางปรีญานุช ศรีบุญเรือง
12. เด็กหญิงสุพิชชา เชิญสันติกุล บุตรของ นายนพพร เชิญสันติกุล
13. เด็กหญิงสุพัชญา แม้นชล บุตรของ นางอนัญญา แม้นชล
14. นางสาวธนพร ปะทิเก บุตรของ นายเดชา ปะทิเก
15. นายทรัพย์กมล แสงบุญเรือง บุตรของ นางวรมโน แสงบุญเรือง
16. เด็กหญิงจิตรลดา วงศ์อารี บุตรของ นายอนันต์ วงศ์อารี
17. เด็กหญิงณภัทร บรรพโต บุตรของ นางสาวอุษา คงสุข
18. นางสาวอัญญาดา เมนท์กูล บุตรของ นางสาวรัตนาพร ลิ้มทองประเสริฐ
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 13 ทุน
1. นางสาวปัทมา ปานฤทธิ์ บุตรของ นางสาวอำนวยพร ปุริสพันธ์
2. นางสาวพัชชราพร ขำสุขเปี่ยม บุตรของ นายวิโรจน์รัตน์ ขำสุขเปี่ยม
3. นางสาวสกุลวลัย เจริญสุข บุตรของ นางสาวสุธาสินีย์ เจริญสุข
4. นายรัฐศาสตร์ กุดสระน้อย บุตรของ นายสังคม กุดสระน้อย
5. นางสาวชนนิกานต์ ขำสุวรรณ์ บุตรของ นางสาวสุกัญญา ขำสุวรรณ์
6. นางสาวชนาภา ศรีงาม บุตรของ นางสาววิไลรัตน์ บุญจันทร์
7. นายศุภกร พิมหนู บุตรของ นางสาวมาเลียม โอรักษ์
8. นางสาวเอกปวีร์ ชื่นอารมณ์ บุตรของ นายพงศกร ชื่นอารมณ์
9. นางสาวลภัสดา อำนวย บุตรของ นางสาวนภัสร์นันท์ ศิริธรรม
10. นางสาวกิตติมา ลอย
11. นายธีรภัทร ตั้งพูลพันธุ์ บุตรของ นายวีรศักดิ์ ตั้งพูลพันธุ์
12. นายณัชพล การวิวัฒน์
13. นายศิวนาถ มณีแดง
ระดับมหาบัณฑิต ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน
1. นายอนุรักษ์ ปฐมลิขิตกาญจน์
2. นายคุณากร สุวรรณเนตร
ทั้งนี้ทางสมาคมฯจะได้โอนเงินทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกตามหมายเลขบัญชีธนาคารที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับทางสมาคมฯ และทางสมาคมฯขอความร่วมมือให้สมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคมฯที่ได้รับทุนการศึกษามาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในวันประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2563

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
( นายเทวพงษ์ พวงเพชร )
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ