รับสมัครสมาชิกสมาคมและคนตาบอดเข้ารับการอบรมการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคชั่นกรุงไทยเนกซ์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ IOS

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 008/2563
เรื่อง   รับสมัครสมาชิกสมาคมและคนตาบอดเข้ารับการอบรมการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคชั่นกรุงไทยเนกซ์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบIOS

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กำหนดจัดอบรมการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคชั่นกรุงไทยเนกซ์ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบIOS ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ อาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เลขที่ 27/8-9 หมู่5 ถ.พหลโยธิน54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
  ทางสมาคมจึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ และคนตาบอดที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องมีพื้นฐานในการใช้สมาร์ทโฟนระบบ iOS และติดตั้งพร้อมสมัครใช้งานแอพพลิเคชั่นกรุงไทยเนกซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ 02-971-1211 , 086-490-2559
และ099-797-8994 ในวันและเวลาทำการของสมาคม ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสมาคมจะจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างไว้ให้บริการแก่สมาชิกของสมาคม
และคนตาบอดที่เข้ารับการอบรม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
( นายเทวพงษ์ พวงเพชร )
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ