ระเบียบกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ว่าด้วย
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
พ.ศ.๒๕๕๓

คำปรารภ

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการมีงานทำและความสามารถในการหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองของสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่ยังขาดโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนที่จะใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นของการดำเนินกิจการหรือริเริ่มอาชีพอิสระของตนอีกทั้งสมาคมฯมีเจตนารมณ์ที่จะบริหารเงินขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก อนึ่ง สมาคมฯ ได้เคยออกระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพว่าด้วยกองทุนเงินกู้ยืมสำหรับผู้ค้าสลากของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้แล้วแต่เนื่องจากระเบียบดังกล่าวให้สิทธิ์การกู้ยืมแก่สมาชิกผู้ได้รับการจัดสรรโควต้าสลากจากสมาคมฯเท่านั้นสมาคมฯจึงให้ออกระเบียบนี้ไว้เพื่อเป็นช่องทางแหล่งเงินทุนสำหรับสมาชิกกลุ่มอื่นและเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานทำตามนโยบายของสมาคมฯ สืบไป
ข้อ ๑ ระเบียบฉบับนี้เรียกว่า ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่มีการประกาศใช้ระเบียบนี้
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายถึง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“กองทุน” หมายถึง กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ขอกู้เงินจากกองทุน จะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมประเภทสมาชิกตลอดชีพ และไม่ได้ถือครองโควตาสลากของทางสมาคม ทั้งนี้ไม่รวมถึงโควตาสลากที่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดอายุโควตาอย่างชัดเจน
ข้อ ๖ สมาชิกตามข้อ ๕ ที่ประสงค์จะขอกู้เงินตามระเบียบนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
6.1    ไม่มีหนี้สินใดๆ ค้างชำระกับสมาคม
6.2    มีความประพฤติดี
6.3    เข้าร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมกับสมาคมอย่างสม่ำเสมอ
ข้อ ๗ สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุน จะต้องยื่นคำขอต่อสมาคม ตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่สมาคม
7.1    สำเนาบัตรสมาชิกสมาคม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
7.2    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
7.3    สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด
เมื่อเจ้าหน้าที่สมาคม ได้รับแบบคำขอกู้พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ แล้ว  เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่สมาคมจะส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ คืนแก่ผู้ยื่นคำขอเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องหากเอกสารหลักฐานดังกล่าวนั้นถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่สมาคม จะได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติคำขอภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอเป็นต้นไป คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ข้อ ๘ การอนุมัติคำขอกู้เงินตามระเบียบนี้คณะกรรมการจะอนุมัติให้ไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เมื่อคำขอรายใดได้รับการอนุมัติ สมาคม จะติดต่อให้ผู้ขอกู้มาทำสัญญาภายในระยะเวลา ๓๐ วัน หลังจากการอนุมัติของคณะกรรมการ
หากผู้ได้รับการอนุมัติไม่มาทำสัญญากู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดทำสัญญากู้ให้ถือว่าคำอนุมัตินั้นเป็นอันสิ้นผล
ข้อ ๙ ในวันทำสัญญากู้นั้น ผู้กู้จะต้องนำผู้ค้ำประกันเงินกู้ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯที่มีความน่าเชื่อถือตามดุลพินิจของคณะกรรมการจำนวน ๒ คน ให้สามารถค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ได้
ผู้ค้ำประกันจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้กู้ทุกประการ
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการอาจปฎิเสธผู้ค้ำประกันที่ผู้กู้หามา และเรียกเอาผู้ค้ำประกันรายใหม่ก็ได้
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ต้องร่วมกันชดใช้ให้แก่สมาคม จนครบถ้วน
ข้อ ๑๐ ผู้กู้จะต้องชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
ในการชำระหนี้นั้น ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กันติดต่อกันไปจนกว่าจะครบถ้วนตามสัญญา
ข้อ ๑๑ สัญญากู้จะต้องกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา

ข้อ ๑๒ ในการกู้เงินตามระเบียบนี้ ผู้กู้จะต้องชำระเงินสมทบกองทุนตามที่กำหนดในสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๒ ต่อปี
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญากู้จนสมาคม ต้องบอกเลิกสัญญากู้ สมาคมจะยกเลิกการจัดสวัสดิการ และสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้กู้พึงจะได้รับจากสมาคมในทันที และสมาคมจะได้ดำเนินการสืบทรัพย์ของผู้กู้เพื่อนำเงินมาชำระคืนให้แก่สมาคมต่อไป
ข้อ ๑๔ หากผู้กู้ขาดการชำระหนี้รวมกัน ๒ งวด สมาคม จะติดต่อให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้แทน
หากผู้กู้และผู้ค้ำประกันขาดการชำระหนี้รวมกัน ๓ งวด จะถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา และเป็นเหตุให้ สมาคมต้องบอกเลิกสัญญากู้
ข้อ ๑๕ หากมีการยกเลิกกองทุน ให้สินทรัพย์ของกองทุนทั้งหมดตกเป็นของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ข้อ ๑๖ ให้นายกสมาคม รักษาการณ์ตามระเบียบฉบับนี้
ข้อ ๑๗ การแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบฉบับนี้ จะกระทำได้โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริหารสมาคม ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

ประกาศ ณ วันที่   ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๓


( นายวิรัช สุขเจริญ )
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ