ประวัติสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เดิมทีสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นในนาม "ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ" ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยอาจารย์ออรอรา ศรีบัวพันธุ์ รับเป็นประธานชมรมคนแรก

ชมรมศิษย์เก่าฯ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา ๖ ปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (สศก.) โดยได้รับใบแสดงสำคัญการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔

แรกเริ่มได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้ใช้สถานที่เพื่อการติดต่อประสานงานในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗ กิจกรรมช่วงแรกมีเพียงบางส่วนเท่าที่เห็นสมควรและจำเป็น เช่น การจัดงานในวาระเกษียณอายุราชการของครูบาอาจารย์ งานฉลองในวาระอายุครบ ๖๐ ปี ของสมาชิกในแต่ละปี เป็นต้น