แบบขอทุนการศึกษา

เอกสารในรูปแบบ office2003

หัวข้อเอกสาร : ใบคำร้องขอรับทุนคลอฟิลด์ เพื่อการศึกษา สำหรับสมาชิกหรือบุตร สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ   ( สศก. )

เอกสารที่ต้องนำมาเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างละ 1 ชุด

  1. สำเนาบัตรสมาชิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  3. สำเนาแสดงผลการเรียนและใบเสร็จรับเงินการชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนสุดท้าย

กรณี สมาชิกยื่นขอทุนให้กับบุตรให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ นักศึกษาของบุตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาแสดงผลการเรียนภาคล่าสุดของบุตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง