ใบสมัครสมาชิก สศก.

เอกสารรูปแบบ word2003

หัวข้อเอกสาร : ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (สศก.)

เอกสารประกอบการสมัครฯ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชน    จำนวน 3 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 3 ชุด
  3. สำเนาสมุดคนพิการ   จำนวน 3 ชุด
  4. รูปถ่าย  1 นิ้ว    จำนวน 3 ใบ
Documents: