ใบสมัครกองทุนฌาปนกิจ ของสมาคม สศก.

ประเภทสามัญ

1. สำเนาบัตรสมาชิกสมาคม จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชนสมาชิก จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก จำนวน 1 ชุด

ประเภทสมทบ (บุตร,คู่สมรส,บิดา,มารดา)

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด