การประกวดวงดนตรีคนตาบอด music contest ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมการประกวดวงดนตรีคนตาบอด music contest ครั้งที่ 2