กิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2567

วันเสารที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และได้มีการมอบทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาแก่สมาชิก และบุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคมฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐฉัตร ปัญญ์เอกวงศ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี มาเป็นประธานมอบทุนในครั้งนี้

งานวันรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์และแสดงมุทิตาจิตแด่ซิสเตอร์คณะซานเลเซียน ประจำปี 2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายเทวพงษ์ พวงเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (สศก.) ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปสักการะสุสานซิสเตอร์โรส มัวร์ และนักบวชคณะซานเลเซียน ณ สุสานวัดนักบุญ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในการนี้สมาคมฯ ขอขอบพระคุณอธิการิณีรัตนา ระดมกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

งานคริสต์มาสปีใหม่ ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (สศก.) สมาชิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปร่วมงานวันคริสต์มาสเชื่อมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและพิธีกตัญญุตา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การแข่งขันกีฬาโกลบอลคริสต์มาสต์คัพ ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2566 นายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและกีฬา นายนพดล จิตตะ ปฎิคม ได้นำทีมนักกีฬาโกลบอลของสมาคมฯ ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมการแข่งขันโกลบอลคริสต์มาสต์คัพ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด โดยทีมของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (สศก.) นั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งทีมชายและทีมหญิง

งานวันรำลึกมิสคอลฟิลด์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสาวพรรณี สงคราม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและจัดหารายได้ และเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนสมาคมฯ ไปร่วมงานวันรำลึกมิสคอล์ฟิลด์ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และปฏิบัติหน้าที่เหรัญญิก ของกองทุนอาจารย์เจเนวีฟคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างคุณค่าสังคมไทย โดยสมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานจำนวน 25,500. - บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น

1). ค่าสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจำนวน 10,000. - บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2). ค่ากระถางต้นไม้จำนวน 500. - บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
3). ค่าซุ้มอาหาร 1 ซุ้มจำนวน 15,000. – บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งานเบญจมงคลวาร ประจำปี 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้จัดงานเบญจมงคลวาร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่รุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มีอายุครบ 60 ปี ในปีนี้ บรรยากาศในงานล้วนเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุทั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่
1. คุณอัมพาพร ดวงคำน้อย
2. คุณวีรศักดิ์ ตั้งพูลพันธุ์
3. คุณดุจหทัย ณ ระนอง
4. คุณสิรวิชญ์ ยิ้มพราย
5. คุณสมพิศ โตพังเทียม
6. คุณชญาดา ยุ่นเพ็ญ
7. คุณภาสกร ไชยฮ้อย
8. คุณบัวขาว ยะลา
9. คุณสุขเล็ก ขันติญานุวัฒน์

โครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (BLIND TABLE TENNIS) ต้านยาเสพติดครั้งที่ 10

โครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (BLIND TABLE TENNIS) ต้านยาเสพติดครั้งที่ 10

งานวันรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์และแสดงมุทิตาจิตแด่ซิสเตอร์คณะซานเลเซียน ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดงานพาสมาชิกไปร่วมงานวันรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์และแสดงมุทิตาจิตแด่ซิสเตอร์คณะซานเลเซียน ณ โรงเรียนนารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

การแข่งขันกีฬาโกลบอล คริสต์มาสคัพ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 18 และ 25 ธันวาคม 2565 ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้ส่งนักกีฬาโกบอลทั้งทีมชายและทีมหญิง  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโกลบอลคริสต์มาสคัพ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ ณ โรงยิมเนเซียม ดอนบอสโก ศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยทีมนักกีฬาโกลบอลของสมาคมฯ(สศก.) ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

 

 

งานคริสต์มาส ประจำปี 2565

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจัดพิธีกตัญญุตาและงานส่งความสุขวันคริสต์มาส ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน โดยทางสมาคมได้นำสมาชิกเข้าร่วมงาน และได้จัดเลี้ยงอาหารและขนมหวานแก่ สมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมงาน บุคลากรสมาชิก และ คณะซิสเตอร์ ของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานด้วย รวมถึงได้จัดบริการกิจกรรมมอบของขวัญให้กับนักเรียนและบุคลากรในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน และจัดวงดนตรีไดมอนด์บริการสร้างความสนุกสนานให้แก่บุคลากรและนักเรียนในศูนย์ด้วยในปีนี้

Pages

Subscribe to RSS - กิจกรรม