การรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านคนพิการ

ภาพกิจกรรมการรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล วันที่ 3 ธันวาคม 2558