การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2563 และได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกและบุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคม โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐฉัตร ปัญญ์เอกวงศ์ มาเป็นประธานมอบทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์