โครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (BLIND TABLE TENNIS) ต้านยาเสพติดครั้งที่ 10

โครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (BLIND TABLE TENNIS) ต้านยาเสพติดครั้งที่ 10
พิธีเปิดการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (blind  table tennis) ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซียมชั้น 4 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากท่านสมบัติ วัฒนไทย รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปิงปองคนตาบอด เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้คนพิการทางการเห็นมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 60 คน โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ตาบอดสนิทและเลือนรางหญิง ตาบอดสนิทและเลือนรางชาย

ผลการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (BLIND TABLE TENNIS) ต้านยาเสพติดครั้งที่ 10 ดังนี้

ประเภทตาบอดสนิทหญิง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณชลธิชา สวรรค์กสิกร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณเบญจมาศ โอษฐงาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณอมรรัตน์ จัดน้อย
รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณกฤตยา แตงอ่อน

ประเภทสายตาเลือนลางหญิง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณธีรกาญจน์ ใจหาญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณกัลยา ทองอุดม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่คุณอิงอร พรมสี

ประเภทตาบอดสนิทชาย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณอมรินทร์ อนันตรานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณเทอดเกียรติ บุญเที่ยง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณวีระศักดิ์ ตั้งพูลพันธุ์
รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณคมกฤษณ์ จิรพงศ์วิวัฒน์

ประเภทสายตาเลือนลางชาย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณภาณุวิทย์ รุ่งเรืองธำรงวสุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณไพฑูรย์  ปานฤทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณทรงวุธ ลำสัน
รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณสุทัศน์ชัย ขาวสอาด

ขอขอบพระคุณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์สถานที่โรงยิมเนเซี่ยมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ให้สำเร็จเป็นไปด้วยดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทางสมาคมได้รับความกรุณาเช่นนี้สืบเนื่องเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งขอขอบคุณนักกีฬาและผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ทุกสมัยและทุกกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นายเทวพงศ์ พวงเพชร และประธานจัดกิจกรรมและโครงการ นายนพดล จิตตะ

โดยโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์