งานวันรำลึกมิสคอลฟิลด์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสาวพรรณี สงคราม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและจัดหารายได้ และเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนสมาคมฯ ไปร่วมงานวันรำลึกมิสคอล์ฟิลด์ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และปฏิบัติหน้าที่เหรัญญิก ของกองทุนอาจารย์เจเนวีฟคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างคุณค่าสังคมไทย โดยสมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานจำนวน 25,500. - บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น

1). ค่าสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจำนวน 10,000. - บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2). ค่ากระถางต้นไม้จำนวน 500. - บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
3). ค่าซุ้มอาหาร 1 ซุ้มจำนวน 15,000. – บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)