คณะกรรมการบริหารปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน
  1. นายเทวพงษ์ พงเพชร   นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
  2. นายเมตตา  เกษเพชร  อุปนายกฝ่ายบริหาร
  3. นายบรรชัน หมวกคำ อุปนายกฝ่ายส่งเสริมอาชีพเทคโนโลยี
  4. นางสาวพรรณี  สงคราม  อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและจัดหารายได้
  5. นายใหญ่  พงศาสนองกุล  เหรัญญิก
  6. นางสาวขนิษฐา  อุเทนสุต  นายทะเบียน
  7. นายสุเมตร  ธรรมวงศ์  ประชาสัมพันธ์
  8. นายนพดล จิตตะ  ปฏิคม
  9. นายวิรัช สุขเจริญ  เลขานุการ