รายนาม นายกสมาคม อดีต-ปัจจุบัน

รายนาม นายกสมาคม สศก. อดีต-ปัจจุบัน
ลำดับ นายกสมาคม สศก. วาระบริหารงาน
1 นายใหญ่ พงศาสนองกุล พ.ศ. 2534 - 2536
2 นายสุทัศน์ สุขกาย พ.ศ. 2536 - 2538
3 นายเมตตา เกษเพชร พ.ศ. 2538 - 2540
4 นายไพฑูรย์ วนารมย์ พ.ศ. 2540 - 2542
5 นายพนมพันธ์ จารุรัตน์ พ.ศ. 2542 - 2544
6 นายประดิษฐ์ แสงทับ พ.ศ. 2544 - 2548
7 นายอรชุน ตันฤกษ์สถาพร พ.ศ. 2548 - 2551
8 นายวิรัช สุขเจริญ พ.ศ. 2552 - 2562
9 นายเทวพงษ์ พวงเพชร พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน