กิจกรรมและผลงานของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

1. กิจกรรมประเพณีที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เดือนมกราคม

- ต่อสัญญารับสลากกินแบ่งรัฐบาล

เดือนกุมภาพันธ์

-วันรำลึกซิสเตอร์โรส มัวร์ และแสดงมุทิตาจิต แด่ซิสเตอร์คณะซานเลเซียน คือ คณะศิษย์เก่ารวมตัวกันเดินทางไปทำความเคารพหลุมศพคณะซิสเตอรืโรส มัวร์ และคณะซิสเตอร์ที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนร่วมทำพีธีมิสซาขอบพระคุณคณะซิสเตอร์ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออบรมสั่งสอนดูแลคนตาบอดที่เรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยยึดเอาวันคล้ายการถึงแก่กรรมของซิสเตอร์โรส มัวร์

-ยื่นเอกสารขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา

เดือนมีนาคม

-ร่วมงานวันปิดภาคเรียนของนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนโรงเยนสอนคนตาบอดที่ยากจนแต่มีความประพฤติดี

เดือนพฤษภาคม

-ในวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกสมาคมและมีการมอบทุนช่วยเหลือการศึกษาให้แก่สมาชิกสมาคมบุตรธิดาของสมาชิกสมาคม ท้งนี้อาจมีการประกาศสดุดีบุคคลสำคัญในโอกาสนี้ด้วย

เดือนมิถุนายน

-งานทำบุญสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

เดือนสิงหาคม

-วันที่ 11 สิงหาคม คระกรรมการบริหารสมคมพร้อมด้วยตัวแทนสมาชิก เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครของสมาคม เดินทางเข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในพระบรมราชวโรกาส วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ทุกปี ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระราชวังสวนจิตลดา

เดือนกันยายน

-จัดงานวันฉลองเบญจมงคลวารให้แก่สมาชิกสมาคม ที่มีอายุครบ 60 ปี ในปีนั้นๆ และสมาชิกที่เกษียณจากงานเพื่อให้สมาชิกของสมาคม ซึ่งมีหลากหลายกลุ่มอายุร่วมกันแสดงความยินดีให้เกียรติ ให้กำลังใจต่อบุคคลที่มีอายุครบ 60 ปี

เดือนธันวาคม

-สมาคมฯจัดงานวันพี่รักน้อง เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างพี่ศิษย์เก่าและน้องศิษย์ปัจจุบัน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน การใช้ชีวิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอีกด้วย

-วันที่ 12 ธันวาคม ของทุกๆปี เป็นวันรำลึกถึงอาจารย์เจเนวีฟ  คอลฟิลด์  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อานิจกรรมของอาจารย์เจเนวีฟ  คอลฟิลด์ ( มารดาทางการศึกษาคนตาบอดไทย ) โดยได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยกิจกรรมในวันงานและร่วมวางพวงมาลาศักการะอนุสาวรีย์ของอาจารย์เจเนวีฟ คอลฟิลด์ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

-สมาคมฯ ได้พาสมาชิกเดินทางไปร่วมกิจกรรมฉลองวันคริสตมาสร่วมกับคณะซิสเตอร์คณะซานเลเซียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานโดยได้จัดกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงของคณะนักร้องซึ่งเป็นสมาชิกผู้สูงอายุตาบอดของสมาคม เพื่อร้องเพลงคริสตมาสและเพลงอวยพรปีใหม่ ให้แก่ประชาชนและคณะนักบวชได้ฟัง ซึ่งเป็นที่ชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งทุกปี

2.  กิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

-           จัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่สมาชิกนำไปจำหน่ายเพื่อการประกอบอาชีพ

-           จัดโครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด

-           จัดสัมมนาโครงการการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการเห็นในการประกอบอาชีพด้วยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

-           จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานโทรศัพย์สมาร์ทโฟนร่วมกับคีย์แพ็ดไรโว่เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนพิการทางการเห็น

3  งานด้านการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

-           จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ สมาชิก และบุตร จำนวน 70 ทุนเป็นเงิน  100,000 บาท

-           สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิก  ปีละประมาณ  150 ราย เป็นเงิน 250,000 บาท

-           ช่วยเหลือสวัสดิการค่าคลอดบุตรให้แก่สมาชิก ปีละ 10 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท

-           ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจให้แก่สมาชิก และครอบครัว ปีละ 30,000  บาท

-           จัดสรรทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภาวะวิกฤตในการครองชีพ ปีละ 30,000 บาท

-           จัดสรรทุนเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิก ปีละ 200,000  บาท

-           จัดสรรทุนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิก ปีละ 100,000 บาท

4.  ร่วมงานกับองค์กรเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด คนพิการ ตลอดจนพัฒนาชุมชน และสังคม

-            เป็นสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

-           เป็นกรรมการกองทุนอาจารย์เจเนวีฟคอลฟีลด์เพื่อการศึกษาและสร้างเสริมคุณค่าสังคมไทย

-           เป็นสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-           เป็นคณะทำงานกองทุนส่งเสริม และพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์

-           เป็นคณะอนุกรรมการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

-           ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคนพิการในการเสนอนโยบายกับภาครัฐ