ประวัติความเป็นมา : สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ประวัติความเป็นมา

            เมื่อปลายปี พ.ศ. 2527 ต่อต้นปีพ.ศ. 2528 อาจารย์ออรอรา  ศรีบัวพันธุ์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ และผู้จัดการมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)  ซึ่งเป็นศิษย์คนสำคัญคนหนึ่งของอาจารย์เจเนวีฟคอลฟีลด์ผู้ให้กำเนิดการศึกษาคนตาบอดในประเทศไทยได้รับทราบข่าวการอสัญกรรมของท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลย์สงคราม ภริยาของนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ด้วยความระลึกถึงพระคุณของจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดหาที่ดินแปลงหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ บริเวณสี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี ตัดกับถนนพระรามหก มอบให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ อย่างถาวรจนถึงปัจจุบัน

            อาจารย์ออรอรา ศรีบัวพันธุ์ ได้เดินทางไปร่วมบำเพ็ญกุศลศพท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลย์สงคราม  พร้อมทั้งมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ท่าน ในนามคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จากกรณีดังกล่าวได้จุดประกายความคิดให้อาจารย์ออรอรา ศรีบัวพันธุ์ ตระหนักถึงการรวมตัวกันในระหว่างศิษย์เก่าของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายในวาระสำคัญต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

            ดังนั้นจึงริเริ่มก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดย อาจารย์ออรอรา ศรีบัวพันธุ์ รับเป็นประธานชมรมคนแรก ชมรมศิษย์เก่า ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 6 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2534 จึงได้ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (ส.ศ.ก.) โดยได้รับใบแสดงสำคัญการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2534 แรกเริ่มได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้ใช้สถานที่เพื่อการติดต่อประสานงานในระหว่างปีพ.ศ. 2534 – 2537 กิจกรรมช่วงแรกมีเพียงบางส่วนเท่าที่เห็นสมควรและจำเป็น เช่น การจัดงานในวาระเกษียณอายุราชการของครูบาอาจารย์ งานฉลองในวาระอายุครบ 60 ปี ของสมาชิกในแต่ละปี เป็นต้น

            ในปี  พ.ศ. 2537 นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้ก่อตั้งครบรอบ 55 ปี นางมุกดา ปัญญ์เอกวงศ์ (มารดาของนายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ได้บริจาคเงินจำนวน 550,000 บาท เพื่อเป็นทุนประเดิมการก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตร และสมาชิกของสมาคมฯ   หลังจากนั้นครอบครัวปัญญ์เอกวงศ์ ได้กรุณาให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาสืบทอดเจตนารมณ์ ของนางมุกดา ปัญญ์เอกวงศ์ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันทุกปี ซึ่งเป็นอานิสงค์แก่สมาชิก และบุตร ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวนกว่า 70 รายในแต่ละปี

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2538  สมาคมฯ ได้รับการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้สมาชิกนำไปจัดจำหน่ายเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสมาคมฯ ได้นำส่วนลดที่ได้รับจากสำนักงานสลากฯ มาจัดเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก เช่น เงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการคลอดบุตร และเงินทุนช่วยเหลือฌาปนกิจศพ     เป็นต้น

            ในปี พ.ศ. 2541 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศผันผวน เป็นเหตุให้อสังหาริมทรัพย์ ปรับลดราคาลงเป็นอันมาก คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณาเห็นเป็นโอกาสอันดี จึงได้จัดซื้ออาคาร   เลขที่  27/9  หมู่ 5 ซอยพหลโยธิน 54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  เพื่อใช้เป็นสำนักงานถาวรจนถึงปัจจุบัน

            สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มกราคม  พ.ศ. 2482 อาจารย์เจเนวีฟ คอลฟีลด์ ได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2552 จึงถือเป็นวาระครบ 70 ปีในการก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในโอกาสเดียวกันนี้ กองทุนอาจารย์เจเนวีฟ คอลฟีลด์เพื่อการศึกษาและสร้างเสริมคุณค่าสังคมไทย จึงได้กำหนดเป็นวาระสำคัญครบ 70 ปี แห่งการศึกษาคนตาบอดไทยขึ้น

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (ส.ศ.ก.) ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 18 ปีเศษ โดยมีนายกสมาคมฯ บริหารงานมาแล้วรวมจำนวน 8 คน  ประกอบด้วย

1.       นายใหญ่     พงศาสนองกุล   บริหารงานตั้งแต่ปี                       พ.ศ. 2534-2536

2.       นายสุทัศน์  สุขกาย  บริหารงานตั้งแต่ปี                                   พ.ศ. 2536-2538

3.       นายเมตตา  เกษเพชร บริหารงานตั้งแต่ปี                                 พ.ศ. 2538-2540

4.       นายไพฑูรย์              วนารมย์ บริหารงานตั้งแต่ปี                      พ.ศ. 2540-2542

5.       นายพนมพันธ์      จารุรัตน์ บริหารงานตั้งแต่ปี                           พ.ศ. 2542-2544

6.       นายประดิษฐ์             แสงทับ บริหารงานตั้งแต่ปี                      พ.ศ. 2544-2548

7.       นายอรชุน    ตันฤกษ์สถาพร   บริหารงานตั้งแต่ปี                       พ.ศ. 2548-2550

8.       นายวิรัช       สุขเจริญ            บริหารงานตั้งแต่ปี                       พ.ศ. 2552-2562

9.       นายเทวพงษ์ พวงเพชร   บริหารงานตั้งแต่ปี                              พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

            ในปี พ.ศ. 2552 สมาคมฯ มีสมาชิกสามัญรวมจำนวนทั้งหมด 500 คน ซึ่งนับได้ว่า เป็นผลพวงมหาศาลจากการให้การศึกษาของอาจารย์เจเนวีฟ  คอลฟีลด์ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีคุณูปการ และบทบาทสำคัญต่อองค์กรคนตาบอด และสังคมทั่วไป อาทิ

1.         อาจารย์ออรอรอ  ศรีบัวพันธุ์   ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดฯ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ และผู้จัดการมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

2.         นายวิรัช  ศรีตุลานนท์  เป็นบัณฑิตตาบอดคนแรกในประเทศไทย จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสภาผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

3.         นายบุญมา  ทรัพย์สกุล อดีตประธานคณะกรรมาธิการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการการศึกษานอกโรงเรียน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

4.         นายเพชรัตน์  เตชวัชรา  (อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย)  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

5.         นายใหญ่  พงศาสนองกุล  (อดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย

6.         นายอรชุน  ตันฤกษ์สถาพร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกรุงเทพมหานคร

7.         ศ. วิริยะ  นามศิริพงษ์พันธุ์  (อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 – 2551 ) อดีตประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.    นางศิริณี  อักษรมี ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย

9.       นายโกมล  มาลัยทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น

10.     น.ส.ธนาพันธ์  เค้าสิม อดีตนายกสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อาจารย์หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย  โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ